Cicles Formatius

Cicles Formatius

El centre oferta una gamma de títols de formació professional adaptats a la demanda de la població i el seu entorn

FAMÍLIA ADMINISTRATIVA

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa (2 cursos)
Cicle Formatiu de Grau Superior de Secretariat (1 curs)FAMÍLIA SERVEIS A LA COMUNITAT

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Atenció Sociosanitària (2 cursos)
Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil (2 cursos)

CERTIFICAT DE L'INSTITUT GOETHE

El Goethe-institut Barcelona certifica que el centre educatiu Jaume I de Salou prepara els seus alumnes per a presentar-se als exàmens oficials dels nivells A1 i A2 del Goethe-institut. Certificat

PREINSCRIPCIÓ AL BATXILLERAT 2013 - 14

Horari de secretaria: de 10 a 13 hores - informació en PDF

Documents

 1. - Sol·licitud de la preinscripció.
 2. - Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents de l'alumne/a
 3. - Original i fotocòpia de la targeta d'identificació sanitària (TIS)
 4. - Original i fotocòpia del llibre de família (si l'alumne/a és menor d'edat)
 5. - Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents del pare, de la mare o dels tutors legals (si l'alumne/a és menor d'edat)
 6. - Certificat de convivència, només en el cas en què l'adreça del DNI no coincideixi amb la de la sol·licitud de preinscripció
 7. - Si s'al·lega proximitat del lloc de treball, s'ha de presentar la documentació acreditativa corresponent
 8. - Si el pare, mare o tutors legals són beneficiaris de l'ajut de renda mínima d'inserció, han de presentar el document acreditatiu
 9. - Si l'alumne/a pateix una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, cal portar el certificat que ho justifiqui
 10. - Si l'alumne/a, pare, mare, tutor/a, germà o germana de l'alumne/a acrediten algun tipus de discapacitat, cal que ho justifiquin documentalment
 11. - Certificació de la qualificació mitjana dels últims tres cursos de l'ESO o d'altres estudis que permetin l'accés al Batxillerat

Terminis

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2013
 • Presentació de sol·licituds: del 13 de maig al 24 de maig de 2013 (si la sol·licitud s'envia per internet, el termini es tanca a les 24 hores del 23 de maig de 2013)
 • Publicació de la llista amb barems provisional de sol·licituds: 4 de juny de 2013
 • Sorteig per determinar l'ordre de les sol·licituds: 5 de juny de 2013
 • Termini de les reclamacions: 5, 6 i 7 de juny de 2013
 • Publicació de les llistes baremades definitives: 12 de juny de 2013
 • Publicació de l'oferta definitiva: 25 de juny de 2013
 • Publicació de la llista d'admesos: 28 de juny de 2013
 • Període de matrícula: de l'1 al 9 de juliol de 2013
 • Nom del centre: INS Jaume I

  Codi del centre: 43007543

  Telèfon: 977384771

  E-mail: info@iesjaume1.cat

  PREINSCRIPCIÓ ESO 2013 - 14

  Horari de secretaria: de 10 a 13 hores - Informació en PDF- Imprès per a fer la sol·licitud de preinscripció

  1. - Si l’alumne/a és menor d’edat:
  2. - Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  3. - Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  4. - Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna.
  5. - Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut
   1. Terminis

   2. Presentació de sol·licituds: de l'11 al 22 de març de 2013 (si la sol·licitud s'envia per internet, el termini es tanca a les 24 hores del 21 de març de 2013)
   3. Publicació de la llista provisional amb barems: 11 d'abril de 2013
   4. Termini de les reclamacions: 12, 15 i 16 d'abril de 2013
   5. Publicació de les llistes amb puntuació definitiva: 22 d'abril de 2013
   6. Publicació de la llista d'admesos: 24 de maig de 2013
   7. Període de matrícula: del 10 al 14 de juny de 2013 (alumnat 1r ESO) i del 25 al 28 de juny de 2013 (alumnat de 2n, 3r i 4t ESO)
   8. Nom del centre: INS Jaume I

    Codi del centre: 43007543

    Telèfon: 977384771

    E-mail: info@iesjaume1.cat