Assignatures en anglès

Assignatures en anglès

Des del curs 2014/15, l’Institut Jaume I participa en el Projecte Plurilingüe de la Generalitat de Catalunya.

Objectius concrets


- Fer part dels continguts de les assignatures de Biologia i geologia, Educació Visual i Plàstica, Educació Física en anglès a 1r i 2n ESO, Geografia i història en anglès a 3r d’ESO i Ètica a 4t.

- Millorar la comprensió oral i lectora en llengua anglesa de l’alumnat.

- Millorar l’expressió oral i escrita en llengua anglesa de l’alumnat.

- Complementar l’assignatura ‘llengua estrangera’ i la seva metodologia d’aprenentatge per tasques (task-based learning) així com el treball per tasques interdepartamental ‘Make Your Planet'

Auxiliar de conversa


El Projecte Plurilingüe del centre es complementa amb la feina de l’auxiliar de conversa anglesa de l’Institut Jaume I. Aquesta ajuda al professorat d’aquestes assignatures a impartir part dels continguts en anglès i també ajuda al professorat d’anglès de tots els nivells educatius en les activitats comunicatives i culturals. L'auxiliar permet la pràctica oral de l'anglès entre l'alumnat i una persona nativa.

Objectius generals del projecte


Aconseguir que els alumnes siguin competents en: català, castellà i una o més llengües estrangeres.Conèixer una o dues llengües estrangeres en acabar l’ESO per tal d’esdevenir usuaris capaços de comunicar-se en un entorn plurilingüe i pluricultural (nivell B1)Aconseguir la competència en llengües estrangeres com a eina d’aprenentatge de continguts diversos, com a font de plaer i de creixement personal, i com a porta oberta a altres persones i cultures.Innovar en el procés d'ensenyament-aprenentatge: canvis metodològics, canvi en la relació educativa estudiant/professor, aprenentatge més competencial…

Finalitats


- Promoure una metodologia basada en la pràctica oral.
- Fomentar l’ús d’estructures orals correctes.
- Augmentar la presència de la llengua anglesa a l’institut, per tal de fer-la més funcional i significativa.

Progrés del projecte


Es pretén que el Projecte Plurilingüe vagi estenent-se a altres matèries i cursos de manera progressiva.