Política de qualitat

Política de qualitat

La direcció de l’Institut considera la qualitat un factor essencial per a l’èxit del centre i entèn que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza. Així mateix considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per assegurar-ne l’adequació.

La Política de Qualitat de l’Institut Jaume I persegueix:1. Vetllar pel compliment dels requisits legals aplicables en els seus processos.


2. Complir la missió: Prestar un servei integral d’educació secundària obligatòria i postobligatòria destinat a la població de Salou i el seu entorn per tal formar individus competents i realitzats. Contribuir al desenvolupament intel·lectual i personal del nostre alumnat perquè col·labori en el progrés i desenvolupament del nostre entorn i la societat en general.


3. Assolir la visió: L'Institut Jaume I vol aconseguir la identificació del centre com a referent educatiu de la població i la comarca, per la qualitat dels seus ensenyaments, per la formació integral de l'alumnat, per la utilització de les TAC, per la innovació metodològica i per la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en el concepte de millora contínua. Innovar potenciant la cultura de la qualitat i la millora contínua en tots els àmbits d’actuació del centre.


4. Avaluar els resultats en base a fets i dades objectives per tal de:


  • Millorar contínuament l’eficàcia i l’eficiència de les activitats i serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
  • Garantir la confiança i la satisfacció dels usuaris (equip humà, alumnat, famílies, entorn i societat en general) per la qual cosa el nostre Institut intentarà complir les seves expectatives ara i en el futur.5. Treballar valors com:


  • La interculturalitat, el diàleg cultural i el respecte vers l’altre com elements clau en un entorn de creixement de població nouvinguda.
  • L’esperit crític, donant elements per afavorir la presa de decisions i fomentant l’actitud de participació.
  • La formació de persones plenament identificades i implicades amb les seves emocions i amb les dels altres; base per col·laborar en projectes compartits i fomentar la cultura de l'esforç.
  • La cultura tradicional per conèixer els valors que representa com a forma d'expressió i d'identitat d'un poble.
  • La creativitat, la iniciativa emprenedora que permetin aportar noves idees per a una societat més justa.
  • L’educació per a la igualtat, sense discriminacions de cap tipus.
  • L’objectivitat, la contrastabilitat i la comprensibilitat, inherents al coneixement científic, com a valors més adients amb què aproximar-se al món i analitzar críticament la realitat que ens envolta
És responsabilitat de tot el personal de l’Institut Jaume I el compromís amb la millora contínua, el sistema de qualitat i els seus usuaris.La direcció