P. Contrac.

.

Formalització del contracte de serveis 17 - 18

Anunci pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de neteja.

Contracte de serveis: plec de clàusules administratives

Prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei de neteja

Quantitats percebudes per les treballadores del centre:

  • - ​210,55 € pel Plus d'Antiguitat
  • - 245,64 € pel Plus d'Antiguitat
  • - 45,00 € pel Plus d'Activitat​

Més informació

Data límit per a presentar la documentació: fins el dia 28 de Novembre de 2017....