Projecte plurilingüe

Projecte plurilingüe

El dia 4 d’octubre de 2017 va tenir lloc la primera reunió de l’equip de millora que aquest curs acadèmic posa en pràctica el projecte plurilingüe, engegat al nostre centre el curs 15-16.

El projecte plurilingüe està impulsat pel Departament d’Ensenyament. Té com objectiu aconseguir que l’alumnat sigui competent en català, castellà i una o més llengües estrangeres. També vol potenciar que esdevinguin usuaris capaços de comunicar-se en un entorn plurilingüe i pluricultural. Per aconseguir aquest objectiu les diverses matèries curriculars, d’una manera més o menys flexible, van incorporant diversos continguts d’aprenentatge en llengua anglesa.
Aquest any s’inclouran continguts en anglès a les ciències naturals, ciències socials, visual i plàstica, música, matemàtiques, història, educació física, literatura universal i emprenedoria.
(Enric Rabassa i Magda Rovira)